Jak wyglądał 2015 r. na rynku powierzchni magazynowych w Polsce? Czy kondycja sektora magazynowego ma istotny wpływ na sytuację polskiej gospodarki?

Warto zaznaczyć, że w 2015 r. przedłużenia dotychczasowych umów najmu stanowiły jedynie 30% odnotowanego popytu, natomiast aż 70% przypadło na umowy z nowymi klientami oraz najem dodatkowej powierzchni przez klientów już obecnych w danym obiekcie magazynowym. Świadczy to o ciągłym wzroście – z jednej strony na rynek wchodzą nowe firmy, z drugiej strony dobrze radzą sobie spółki już istniejące, co przejawia się w zapotrzebowaniu na dodatkową powierzchnię magazynową.

Wyniki rynku magazynowego mają istotne przełożenie na ogólną kondycję polskiej gospodarki. Gros najemców magazynowych stanowią firmy logistyczne, kurierskie oraz handlowe (głównie z sektora FMCG). Ich plany rozwojowe w decydującej mierze są uzależnione od wielkości popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych – obecnego oraz estymowanego w przyszłości. Znaczna aktywność wspomnianych najemców pozwala przypuszczać, że popyt konsumpcyjny będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, co z kolei będzie wpływało na systematyczny wzrost PKB. Innym pozytywnym aspektem zwiększonego popytu na rynku magazynowym jest spadek poziomu bezrobocia. W regionach o dużej koncentracji inwestycji magazynowych (np. okolice Poznania, Wrocławia, Strykowa) stopa bezrobocia wyraźnie zmalała.

Prognozy dla rynku nieruchomości magazynowych na rok 2016 są również bardzo optymistyczne. Szacujemy, że popyt będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, czego naturalną konsekwencją (zwłaszcza przy aktualnie bardzo niskich wskaźnikach pustostanów) będą nowe inwestycje deweloperskie podejmowane na szeroką skalę. Aktualnie w budowie znajduje się aż 900.000 mkw. na terenie całego kraju. Systematycznie rozwijają się sprawdzone lokalizacje, takie jak regiony warszawski, poznański, wrocławski, Górny Śląsk oraz Polska Centralna, jednak wysoki popyt na powierzchnię magazynową w 2015 r. spowodował, że deweloperzy zaczęli poszukiwać nowych możliwości inwestycyjnych na rynkach wschodzących – w okolicy Lublina, Rzeszowa, Szczecina, Bydgoszczy. W rezultacie tego podaż powierzchni magazynowej w regionach wschodnim oraz szczecińskim uległa podwojeniu w ciągu zaledwie jednego roku. Przewidujemy, że dynamiczny wzrost słabiej rozwiniętych rynków będzie kontynuowany w 2016 r.

Warto zaznaczyć, że w 2015 r. przedłużenia dotychczasowych umów najmu stanowiły jedynie 30% odnotowanego popytu, natomiast aż 70% przypadło na umowy z nowymi klientami oraz najem dodatkowej powierzchni przez klientów już obecnych w danym obiekcie magazynowym.

Średni wskaźnik pustostanów dla Polski wynosi aktualnie jedynie 5%. Rekordowo niski poziom powierzchni niewynajętych oraz duże zapotrzebowanie na najem powierzchni magazynowej będą zachęcały deweloperów do realizacji projektów o charakterze spekulacyjnym. Obecnie ok. 40% powierzchni w budowie nie jest zabezpieczone umowami przednajmu. Postępujące zmiany zwyczajów zakupowych polskich konsumentów będą wpływały na wzrost znaczenia branży e-commerce, natomiast rozwojowi sektora logistycznego będzie sprzyjać poprawa infrastruktury drogowej. Polska stanowi atrakcyjną lokalizację dla firm z sektora motoryzacyjnego – prognozuje się, że ten trend będzie kontynuowany w 2016 r. Dobre wyniki rynku magazynowego znajdą odbicie w dobrej kondycji polskiej gospodarki.